EnigmaCare en Veilig Thuis

In 2017 is er een nieuw digitaal ritformulier geïmplementeerd in de Regio Haaglanden. Op een digitaal ritformulier noteert de ambulanceverpleegkundige zijn bevindingen na de anamnese volgens de ABCDE methodiek en het lichamelijke onderzoek van de patiënt. Hierbij wordt o.a. beschreven wat de klachten zijn, welke medicatie iemand gebruikt, de bloeddruk, pols en eventueel het hartritme. Hierna bepaalt de ambulanceverpleegkundige zijn werkdiagnose. Dit is onderdeel van het medische dossier van de patiënt.

In samenwerking met ambulancediensten uit 5 RAV’s uit het land is dit nieuwe digitaal ritformulier en backoffice systeem, genaamd EnigmaCare ontwikkeld. De Veiligheidsregio Haaglanden en de Ambulancezorg GGD Haaglanden hebben hier input voor geleverd in samenspraak met de afdeling epidemiologie van de GGD Haaglanden. Deze afdeling heeft mee gekeken hoe de gegevens die door de ambulanceverpleegkundige worden ingevuld ook het beste te gebruiken zijn voor onderzoek. Het nieuwe digitaal ritformulier voldoet aan alle interne-, externe- en branche-eisen, maar ook aan de huidige wet- en regelgeving, zodat de privacy van de patiënt optimaal geborgd is. Met behulp van het nieuwe digitaal ritformulier is het makkelijker om patiëntinformatie naar ketenpartners en eigen systemen te verzenden. Het nieuwe systeem heeft meer rekening gehouden met de werkwijze van de Ambulancehulpverlener op de ambulance, waardoor het opstellen van het medisch patiëntdossier en registratie is vereenvoudigd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling​.

De Ambulancezorg GGD Haaglanden maakt gebruik van de Landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Redenen voor een melding
Er kunnen verschillende redenen zijn voor een zorgmelding, maar het gaat altijd om onveilige situaties in de directe leefomgeving, die het welzijn en de gezondheid van een kind, volwassene of een oudere kunnen bedreigen. Het kan gaan om een vermoeden van psychische of lichamelijke mishandeling van kinderen of ouderen of van geweld tussen (ex) partners. Ook heeft de ambulancedienst de plicht om te kijken of er minderjarige kinderen betrokken zijn en de zogenaamde de kindcheck uit te voeren. De ambulancehulpverlener maakt dan een inschatting of er mogelijk sprake is van een onveilige situatie voor het kind ten gevolge van omstandigheden bij de ouder(s), bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld, ernstige psychische klachten, zelfmoordpoging of misbruik van alcohol en/of drugs.

In Nederland zijn hulpverleners wettelijk verplicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Aan de hand van een stappenplan kunnen hulpverleners besluiten om een zorgmelding te doen bij Stichting Veilig Thuis. De afgelopen jaren moesten de hulpverleners apart inloggen in een systeem op de ambulancepost om zo een melding te doen. Dit maakte het niet echt gebruiksvriendelijk omdat de ambulance niet altijd na iedere rit terug naar de post terug gaat. Het was daarom een grote wens van de leiding om dit voor de eindgebruikers gebruiksvriendelijker te maken. Dit stappenplan is ingebouwd in het nieuw ontwikkelde digitale rit formulier EnigmaCare.